· 

2017-06 ECIW studiegroep reflectie
Werkboek lessen


Reflectie

 

Waar Jezus nog rond moest lopen om zijn boodschap te verkondigen, geeft Mooji 5 weken lang Satsang in Rishikesh in India en kan je gewoon vanuit Nederland online live aanwezig zijn een deelnemen. Nou ja, live alleen dan wel als je daarvoor 5 keer in de week om 5.30 uur al op wilt staan. Omdat ik toch gewoon nog wel moest werken, keek ik nu niet live, maar aan het einde van de dag. De boodschap bleef echter gewoon even helder.

 

Een cursus in wonderen geeft aan dat een universele ervaring voor iedereen nodig is. Het is ook deze ervaring waar Mooji alle aanwezigen naar toe leidt. Voorbij alle drukte en zorgen, voorbij het ego en de gedachte aan persoonlijkheid, ligt deze ervaring ook gewoon op iedereen te wachten.

 

Wel kan het even zijn dat je moet wennen aan het gegeven dat deze ervaring niet iets tastbaars is. Het is een ervaring van stilte en leegte. Maar als die gewenning er eenmaal is. Als ook de verleidingen van denkgeest en ego worden afgeslagen. Die willen ten slotte niets liever dan dat jij weer zo snel mogelijk uit deze stilte en leegte komt. Dan begin je deze stilte en leegte te verdragen. Dan ook gaan de ogen open en zie je in je diepste innerlijkheid, ook eindelijk het licht dat je al altijd in je droeg. Zichtbaar is het nu, maar onbeschrijfelijk, omdat er niets is in onze tastbare belevenis, die als vergelijk hieraan recht doet.

 

Het is niet voor niks dat Mooji steeds ook zegt. Praat er maar niet over. Het is ook niet voor niets dat de Cursus ook zegt dat openbaringen persoonlijk zijn en dus niet bedoeld om te delen. Gewoon omdat dat delen onmogelijk is en elke poging om haar onder woorden te brengen slechts stuit op onbegrip maar tevens ook het gegeven dat het ook voor jou zelf deze ervaring deels teniet doet.

 

Ik zal hier dus ook geen poging wagen. Wel kijk ik met jullie nog een keer naar de lessen van het afgelopen studieblok. Ook die lessen waren duidelijk bedoeld om voorbij te gaan aan het ego en onze denkgeest en zo dus ook een ervaring van stilte en leegte te krijgen.

Het idee van vandaag is een volledige en nauwkeurige formulering van wat jij bent. Daarom ben jij het licht van de wereld. Daarom heeft God jou als de verlosser van de wereld aangewezen. Daarom wendt de Zoon van God zich voor zijn verlossing tot jou. Hij wordt verlost door wat jij bent. We zullen vandaag ons uiterste best doen tot deze waarheid over jou door te dringen, en ten volle te beseffen, al was het maar voor even, dat het de waarheid is.

 

God kan niet worden waargenomen. Dat komt omdat God alleen maar schept zoals Hij is. Er is dus geen verschil tussen de schepper en zijn schepping. Daardoor zie je God ook niet.

 

Afgesloten van Zichzelf, dat zich bewust blijft van Zijn gelijkenis met Zijn Schepper, schijnt je Zelf te slapen, terwijl dat deel van je denkgeest dat in zijn slaap illusies weeft, wakker lijkt. Kan dit alles ontstaan door grieven te koesteren? Jazeker! Want wie grieven heeft, ontkent dat hij door liefde werd geschapen, en in zijn droom van haat is zijn Schepper voor hem angstaanjagend geworden. Wie kan van haat dromen en niet bang zijn voor God?

 

In onze droom hebben we wel verschillen gemaakt tussen de schepper en zijn schepping. Maar dat die verschillen voortkomen uit grieven. Dat is iets dat we liever verborgen houden.

 

Niemand kan zien wat jouw grieven verhullen. Omdat je grieven het licht van de wereld in jou verbergen, staat eenieder in duisternis, en jij staat naast hem. Maar zodra de sluier van je grieven wordt opgelicht, word jij samen met hem bevrijd. Deel je verlossing nu met hem die naast jou stond toen je in de hel was. Hij is jouw broeder in het licht van de wereld dat jullie beiden verlost.

 

Grieven scheppen duisternis. Vergeving lost de grieven op.

 

Elke verleiding is niets anders dan een of andere vorm van de primaire verleiding het idee van vandaag niet te geloven. Verlossing schijnt overal vandaan te komen, behalve van jou. Hetzelfde geldt voor de oorsprong van schuld. Jij ziet niet dat zowel schuld als verlossing zich in je eigen denkgeest bevinden en nergens anders. Wanneer jij inziet dat alle schuld alleen maar een uitvinding is van je denkgeest, zie je ook in dat schuld en verlossing zich op dezelfde plaats moeten bevinden. Door dit te begrijpen word je verlost.

 

Er is niets buiten ons. Zo ook moeten wij naar binnen kijken en gaan om in te zien dat verlossing al aanwezig is.

 

Gods verlossingsplan werkt eenvoudig omdat je, door Zijn leiding te volgen, naar verlossing zoekt waar ze is. Maar als je daarin wilt slagen, zoals God jou dat belooft, moet je bereid zijn alleen dáár te zoeken. Anders is je doel verdeeld en probeer je twee verlossingsplannen te volgen die in elk opzicht lijnrecht tegenover elkaar staan. Het gevolg kan alleen maar verwarring, ellende en een diep gevoel van mislukking en wanhoop zijn.

 

Het ego richt onze aandacht en blik steeds weer naar buiten. Daar ligt onze verlossing niet.

 

Je houdt je hier niet bezig met wat die persoon is. Integendeel, jij bent uitsluitend geïnteresseerd in wat hij doet in een lichaam. Je doet meer dan alleen niet helpen hem van de beperkingen van het lichaam te bevrijden. Je probeert hem actief daaraan te binden door hem daarmee te verwarren, en ze beide over één kam te scheren. Hiermee wordt God aangevallen, want als Zijn Zoon alleen een lichaam is, moet Hij dat ook zijn. Een schepper die volkomen van zijn schepping verschilt is ondenkbaar.

 

Alles wat wij zien is slechts een weerspiegeling van de gedachte van afscheiding. Het lichaam vertolkt daarin een centrale functie. Pas als wij het lichaam als ons zelf los durven te laten, wijzigt ons beeld en ontstaat er ruimte voor herinnering.

 

Vandaag staan we stil bij de wil die jij deelt met God. Dit is niet hetzelfde als de ijdele wensen van het ego waaruit het duister voortkomt en het niets. De wil die jij deelt met God heeft alle scheppingskracht in zich. De ijdele wensen van het ego worden niet gedeeld en missen daardoor alle kracht. Zijn wensen zijn niet loos in die zin dat ze een wereld van illusies kunnen maken, waarin jij heel sterk geloven kunt. Maar ze zijn inderdaad loos waar het om schepping gaat. Ze maken niets wat werkelijk is.

 

Het is niet mijn wil om te geloven dat illusies werkelijk zijn.

 

Het idee voor vandaag kan als de centrale gedachte worden beschouwd waarop al onze oefeningen zijn gericht. Gods Wil is de enige Wil.

Wanneer je dit hebt ingezien, heb je ingezien dat jouw wil de Zijne is. De overtuiging dat er conflict mogelijk is, is verdwenen. Vrede is in de plaats gekomen van het vreemde idee dat jij door tegenstrijdige doelen wordt verscheurd. Als een uitdrukking van de Wil van God, heb jij geen ander doel dan dat van Hem.

 

Zolang je dit bestrijdt blijf je in lijden. Aanvaarden leidt naar vrede en zekerheid. Hoe even zal je nog stil blijven staan bij de gedachte. Hoe kan het dat ik ooit anders dacht. Dan verdwijnt ook die gedachte.

 

Het licht is gekomen. Jij bent genezen en jij kunt genezen. Het licht is gekomen. Jij bent verlost en je kunt verlossen. Jij bent in vrede en je brengt vrede mee waar je ook gaat. Duisternis, onrust en dood zijn verdwenen. Het licht is gekomen.

 

Soms lijkt het als of de Cursus op zaken voor uit wil lopen. Maar in werkelijkheid beschrijft zij slechts de feiten.

 

We hebben eerder opgemerkt hoeveel zinloze zaken jou verlossing toeschenen. Elk heeft jou gekluisterd met wetten die even zinloos zijn als die zaak zelf. Je bent niet aan die wetten gebonden. Maar om te begrijpen dat dit zo is, moet je eerst beseffen dat daarin geen verlossing ligt. Zolang je die zoekt in dingen die geen betekenis hebben, bind jij jezelf aan wetten die onzinnig zijn. Zo probeer je te bewijzen dat verlossing is waar ze niet is.

 

Wil je gelijk of wil je geluk.

 

Jij hebt recht op wonderen op grond van wat jij bent. Je zult wonderen ontvangen op grond van wat God is. En je zult wonderen schenken omdat jij één bent met God. Nogmaals: wat is verlossing toch eenvoudig! Het is louter de vaststelling van jouw ware Identiteit. Dit is wat we vandaag gaan vieren.

 

Mijn ware Identiteit is onbeschrijfelijk.

 

Misschien is het je nog niet helemaal duidelijk dat elke beslissing die jij neemt een keuze is tussen grief en wonder. Elke grief staat als een donker schild van haat voor het wonder dat het verbergen wil. En als je het voor je ogen omhooghoudt, zul je het wonder erachter niet zien. Toch wacht het al die tijd op jou in het licht, maar jij ziet in plaats daarvan jouw grieven.

 

Is dit nu zo een moeilijke keuze?

 

Een probleem kan niet worden opgelost als je niet weet wat het is. Zelfs als het in werkelijkheid al is opgelost, zul jij nog steeds het probleem hebben, omdat je niet inziet dat het is opgelost. Zo staat het met de wereld. Het probleem van de afscheiding, dat eigenlijk het enige probleem is, is al opgelost. Toch wordt de oplossing niet gezien, omdat het probleem niet wordt gezien.

 

Eerst dient de gedachte van afscheiding te worden opgezocht, om dan in te zien dat ze niet werkelijk is. Want wie echt kijkt, ziet haar niet.

 

Als jij bereid bent je problemen te zien, zul je inzien dat je geen problemen hebt. Jouw ene kernprobleem is opgelost en je hebt geen ander. Daarom moet je wel in vrede zijn. Verlossing hangt daarom af van het zien van dit ene probleem en het begrijpen dat het is opgelost. Eén probleem, één oplossing. De verlossing is volbracht. Vrijheid van conflicten is jou gegeven. Accepteer dat feit en je bent klaar je rechtmatige plaats in Gods verlossingsplan in te nemen.

 

Problemen zijn als hersenschimmen. Als je er met het licht naar kijkt, dan zijn ze er niet.

 

Mooji's meest gebruikte oefening, vraagt alle aanwezigen om even alles los te laten. Dat lukt velen wel met alle dagelijkse dingen. Ook met alle vragen en zorgen lukt dat velen ook. Maar dan vraagt Mooji ook om de persoonlijkheid, ons zelf gevormde zelfbeeld even los te laten. Als dat dan toch voor even lukt, dat vraagt Mooji slechts. Wat ervaar je nu? Het blijft lang stil maar na enige aansporing komt dan toch het antwoord. Ik ervaar niets, is dan vaak de verwoording van de ervaring die je hoort.

 

Niets ervaren vertaalt Mooji dan steeds in niet iets ervaren. Want waar stilte is en leegte. Daar verdwijnt het onderscheid tussen de Schepper en zijn Schepping. Daar worden waarnemer en waargenomene weer één. Daar stopt voor even ook het dromen. Daar gaan de ogen open en resteert alleen aanwezigheid. Snel zal dan het ego komen om weer met wat aardse dromen de ontwaakte terug te lokken in de realiteit. Tot dat de ontwaakte ook daadwerkelijk ziet dat deze ego realiteit hem in werkelijkheid niets te bieden heeft.

 

Het is dit punt waar al het oefenen dat wij hier doen met de Cursus zich op richt. Het helpt ons ook steeds even om alles los te laten. Tegelijkertijd ontmaskert het elke verlokking van het ego als gezichtsbedrog. Zodat wij niet alleen dagelijks in onze stilte kunnen komen, maar uiteindelijk ook geen aanleiding meer vinden om daar uit te worden verleidt.