· 

2017-24 ECIW studiegroep reflectie
Werkboek lessen


Reflectie

Na de overname start binnen het bedrijf waar ik werk een grote reorganisatie waarbij de teams van het overgenomen bedrijf worden samen gevoegd in onze bestaande organisatie. Dit geeft vooral voor mijn nieuwe collega's - waarvan de ik de meeste nog persoonlijk ken, omdat ik hiervoor zelf bij hun organisatie heb gewerkt - veel spanning en onzekerheid. Voor een eerste teammeeting vraagt onze manager om iets bijzonder te doen en om die reden start ik deze bijeenkomst met een stilte oefening en een uitnodiging tot dankbare verbinding. Achteraf krijg ik van mijn manager terug dat enkele collega's nogal - vreemd - verrast waren door deze stille start. Ik zie ook wel in dat ik stilte en dankbaarheid niet kan forceren.

 

Zondag 19 november is dat wezenlijk anders als ik in het ontmoetingspunt in Utrecht de lezing mag geven. Ook hier nodig ik de aanwezigen uit om tot drie keer toe de stilte te betreden. Na elke oefening is er ruimte voor delen en worden prachtige inzichten gedeeld. Hier komt als vanzelf de wederzijdse dankbaarheid. De aanwezigen komen, omdat zij waarheid willen vinden en hun vraag wordt ook gehoord. Ondanks dat wij kunnen zien dat in een ieder deze vraag om waarheid, potent, aanwezig is, is het niet aan ons om het stellen van deze vraag, af te dwingen. De Heilige Geest doet zijn werk en zorgt dus ook dat de mensen die hiervoor open staan, vanzelf op ons pad terecht komen.

 

Zo gebeurde dat vandaag. Tijdens de lunch wandelde ik met enkele van mijn nieuwe collega's. Opeens zegt één dat hij had gehoord over onze teambijeenkomst en mijn bijzondere opening. Hij had dat graag mee willen maken en zo gaat ons gesprek vanaf daar over roeping, stilte, retraite en deze persoonlijke ontwikkeling.

 

Ja, de Heilige Geest zorgt er wel voor dat de mensen op jouw pad komen.


In dit studieblok ronden wij de laatste lessen af bij de vraag Wat is het laatste oordeel? We doen de lessen bij de vraag Wat is de schepping? en maken een start met de lessen bij de vraag Wat is het ego?

 

De lessen van dit afgelopen studieblok:

 

319. Ik ben gekomen voor de verlossing van de wereld

 

2. Vader, Uw Wil is totaal. En het doel dat daaruit voortvloeit deelt die totaliteit. Welk ander doel dan de verlossing van de wereld kon U mij hebben gegeven? En wat anders kon de Wil zijn die mijn Zelf met U deelt?

 

320. Mijn vader verleent mij alle macht

 

2. Uw Wil vermag alles in mij, en breidt zich vervolgens via mij tot heel de wereld uit. Uw Wil kent geen beperking. En aldus is alle macht gegeven aan Uw Zoon.

 

11. Wat is de schepping?

 

1. De schepping is de som van al Gods Gedachten, oneindig in getal en overal totaal zonder beperkingen. Alleen liefde schept, en alleen als zichzelf. Er is geen tijd geweest waarin al wat zij geschapen heeft er niet was. Noch zal er een tijd zijn waarin wat zij ook schiep enig verlies lijdt. Voor eeuwig en altijd zijn Gods Gedachten precies zoals ze waren en zoals ze zijn, onveranderd door de tijd heen en nadat de tijd voorbij is.

 

321. Vader, mijn vrijheid is in U alleen

 

1. Ik heb niet begrepen wat mij heeft vrijgemaakt, noch wat mijn vrijheid is, noch waar ik moest kijken om haar te vinden. Vader, ik heb vergeefs gezocht, tot ik hoorde dat Uw Stem mij de weg wees. Nu wil ik niet langer mijn eigen gids zijn. Want ik heb de weg die tot mijn vrijheid leidt noch gemaakt, noch begrepen. Maar ik vertrouw op U. U, die mij mijn vrijheid geschonken hebt als Uw heilige Zoon, zult voor mij niet verloren zijn. Uw Stem leidt me, en de weg tot U opent zich eindelijk en wordt duidelijk voor mij. Vader, mijn vrijheid is in U alleen. Vader, het is mijn wil dat ik terugkeer.

 

322. Ik kan slechts opgeven wat nooit werkelijk was

 

2. Vader, voor U blijft elk offer voor eeuwig ondenkbaar. En dus kan ik niet offeren, behalve in dromen. Zoals U me geschapen hebt, kan ik niets opgeven wat U mij gegeven hebt. Wat U niet gegeven hebt, heeft geen werkelijkheid. Welk verlies kan ik verwachten behalve het verlies van angst en de terugkeer van liefde in mijn denkgeest?

 

323. Ik breng graag het 'offer' van de angst

 

1. Hier is het enige ‘offer’ dat U van Uw geliefde Zoon vraagt: U vraagt hem alle lijden, alle gevoel van verlies en verdriet, alle verontrusting en twijfel op te geven, en in zijn bewustzijn vrijelijk Uw Liefde te laten binnenstromen, die hem van pijn geneest en hem Uw eigen eeuwigdurende vreugde geeft. Dat is het ‘offer’ dat U van mij vraagt, een dat ik gaarne breng, de enige ‘prijs’ voor het herstel van Uw herinnering in mij, voor de verlossing van de wereld.

 

324. Ik volg slechts, want ik wil niet de leiding

 

1. Vader, U bent Degene die mij het plan voor mijn verlossing hebt gegeven. U hebt de weg bepaald die ik heb te gaan, de rol die ik op me heb te nemen en elke stap op het mij aangewezen pad. Ik kan de weg niet kwijtraken. Ik kan er slechts voor kiezen een tijdje af te dwalen, om dan terug te keren. Uw liefderijke Stem zal me altijd terugroepen en mijn voeten de goede kant op leiden. Mijn broeders kunnen allen de weg volgen die ik hun voorga. Maar ik volg slechts op de weg naar U toe, zoals U die mij wijst en wil laten gaan.

 

325. Al wat ik denk te zien, weerspiegelt een idee

 

2. Onze Vader, Uw ideeën weerspiegelen de waarheid, en de mijne brengen los van die van U alleen maar dromen voort. Laat me zien wat alleen de Uwe weerspiegelen, want die en die alleen bepalen de waarheid.

 

326. Ik ben voor eeuwig een Gevolg van God

 

1. Vader, ik werd geschapen in Uw Denkgeest, een heilige Gedachte die zijn thuis nooit verlaten heeft. Ik ben voor eeuwig Uw Gevolg en U bent voor eeuwig en altijd mijn Oorzaak. Zoals U mij geschapen hebt, ben ik gebleven. Waar U mij gehuisvest hebt, verblijf ik nog altijd. En al Uw eigenschappen verblijven in mij, omdat het Uw Wil is een Zoon te hebben zo gelijk aan zijn Oorzaak dat Oorzaak en Gevolg niet te onderscheiden zijn. Laat me weten dat ik een Gevolg van God ben en dus het vermogen heb te scheppen zoals U. En zoals het is in de Hemel, zo ook op aarde. Uw plan volg ik hier, en ik weet dat U tenslotte Uw gevolgen samen zult brengen in de vredige Hemel van Uw Liefde, waar de aarde zal verdwijnen en alle afgescheiden gedachten zich glorievol zullen verenigen als de Zoon van God.

 

327. Ik hoef slechts te roepen en U geeft me antwoord

 

2. Vader, ik dank U dat Uw beloften in mijn ervaring altijd zullen worden ingelost, als ik ze maar uitprobeer. Laat me daarom proberen ze te beproeven en ze niet te beoordelen. Uw Woord is één met U. U schenkt de middelen waardoor overtuiging komt en de zekerheid van Uw blijvende Liefde eindelijk wordt verworven.

 

328. Ik kies de tweede plaats om de eerste te verwerven

 

2. Er is geen andere wil dan die van U. En ik ben blij dat niets wat ik me voorstel, in tegenspraak is met wat U wilt dat ik ben. Het is Uw Wil dat ik volkomen veilig ben, en eeuwig in vrede. En met vreugde deel ik die Wil die U, mijn Vader, mij als deel van mij gegeven hebt.

 

329. Ik heb al gekozen wat U wilt

 

1. Vader, ik dacht dat ik afgedwaald was van Uw Wil, die getrotseerd had, zijn wetten overtreden en een tweede wil had ingevoegd, machtiger dan die van U. Maar wat ik in waarheid ben is niets dan Uw Wil, die zich heeft uitgebreid en uitbreidt. Dit ben ik en dit zal nooit veranderen. Zoals U Eén bent, zo ben ik één met U. En dit heb ik gekozen bij mijn schepping, waar mijn wil voor eeuwig één werd met de Uwe. Die keuze werd voor alle eeuwigheid gemaakt. Die kan niet veranderen en tegengesteld zijn aan zichzelf. Vader, mijn wil is de Uwe. En ik ben veilig, onbezorgd en sereen, in oneindige vreugde, omdat het Uw Wil is dat het zo is.

 

330. Ik zal mezelf vandaag geen pijn meer doen

 

2. Vader, Uw Zoon kan niet worden gekwetst. En als we denken dat we lijden, verzuimen we slechts onze ene Identiteit te kennen, die we delen met U. We willen daar vandaag naar terugkeren om voorgoed van al onze vergissingen te worden bevrijd, en te worden verlost van wat we dachten dat we waren.

 

12. Wat is het ego?

 

1. Het ego is afgoderij, het teken van een beperkt en afgescheiden zelf, geboren in een lichaam, en gedoemd te lijden en zijn leven te eindigen in de dood. Het is de 'wil' die de Wil van God als vijand ziet en een vorm aanneemt waarin die wordt ontkend. Het ego is het 'bewijs' dat kracht zwak is en liefde angstwekkend, dat leven in werkelijkheid de dood is en dat alleen waar is wat tegengesteld is aan God.

 

331. Er is geen conflict, want mijn wil is die van U

 

1. Hoe dwaas, Vader, te geloven dat Uw Zoon de oorzaak van zijn eigen lijden zou kunnen zijn! Zou hij een plan kunnen maken voor zijn verdoemenis en achtergelaten worden zonder een zekere weg naar zijn bevrijding? U hebt mij lief, Vader. U zou me nooit eenzaam achter kunnen laten, om te sterven in een wereld van wreedheid en pijn. Hoe zou ik kunnen denken dat Liefde Zichzelf verlaten heeft? Er is geen andere wil dan de Wil van de Liefde. Angst is een droom en heeft geen wil die in conflict kan zijn met die van U. Conflict is slaap, en vrede is ontwaken. Dood is een illusie, leven eeuwige waarheid. Er is geen verzet tegen Uw Wil. Er is geen conflict, want mijn wil is die van U.

 

332. Angst bindt de wereld. Vergeving maakt haar vrij

 

2. Wij willen de wereld vandaag niet opnieuw binden. Angst houdt haar gevangen. Maar Uw Liefde heeft ons het middel gegeven om haar vrij te maken. Vader, we willen haar nu bevrijden. Want wanneer we vrijheid aanbieden, wordt ze ons gegeven. En we willen geen gevangenen blijven terwijl U ons vrijheid aanreikt. 


Waar ik in het begin veelal nog onderscheid maakte tussen Cursustijd en tijd voor bijvoorbeeld werk of familie en gezin, heb ik een tijd terug God al uitgenodigd om gewoon in alles bij mij te zijn, zodat ik kan leren dat er werkelijk geen onderscheid is. Hoe gebruik ik de Cursus in mijn werk. Nou ja, vooral door er niet actief mee bezig te zijn, maar wel door de stilte die de Cursus mij geeft ook tijdens mijn werk bij mij te dragen. Ook zie ik geen aanleiding meer om mijn innerlijke blijdschap te verbergen. Dat betekent niet dat ik de hele dag hard op loop te lagen, maar wel dat ik niet meer me hoef te leven met alle drama die ik dagelijks tegen kom. Mijn blijdschap blijft zo in elk moment aanwezig en ook komt het met meer regelmaat voor dat ik door collega's wordt gevraagd hoe het toch kan dat ik in deze onrustige en bedrukte tijd toch steeds zo vredig en blij ben. Als die vraag komt neem ik veelal even tijd om met mijn collega te praten en ja, dan verschijnt de Cursus wel vaak in ons gesprek.

 

Het is heerlijk om te zien en ervaren hoe denkgeesten zich in deze momenten verbinden. Zo blijkt voor mij steeds weer en met nog meer zekerheid, dat ik inderdaad altijd in het juiste moment op de juiste plaats ben. Ook ebt de vraag die ik al zo lang bij mij draag - Hoe? steeds meer weg en verschijnt er nog meer vrede voor het pad dat God voor mijn verlossing gekozen heeft.