· 

D. Patrick Miller - Understanding A Course in Miracles


Understanding A Course in Miracles

 

The History, Message, and Legacy of a Spiritual Path for Today

 

1 juni 2008

D. Patrick Miller 

In 2017 leende ik uit de Miracles in Contact bibliotheek het boek - Het verhaal achter Een cursus in wonderen - de Nederlandse vertaling van het boek The Complete Story of the Course: The History, the People, and the Controversie Behind "A Course in Miracles" van D. Patrick Miller uit 1997. Al hoewel dit boek al een redelijke leeftijd draagt, bleek haar inhoud voor mij nog steeds waardevol. Vooral het deel in dit boek waar D. Patrick inzicht geeft in diverse kritische reacties, hielp mij om af te komen van de innerlijke kritische stemmen die als sinds ik aan de Cursus ben begonnen, hun best doen om mij aan te zetten tot twijfel.

 

Na het lezen van dit boek hielden mijn twijfels over Een Cursus in Wonderen op. Dit werd mede ingegeven door het feit dat D. Patrick zijn oude professie als onderzoeksjournalist gebruikt bij het schrijven van dit boek. Zijn weergave van de oorsprong van Een cursus in wonderen is daardoor feitelijk en overzichtelijk. En zijn weergave van de diverse kritieken is neutraal een oordeel loos. De daarbij verstrekte inzichten helpen zo vooral ook oordeel loos te kijken naar de interne critici.

 

Omdat ik dit jaar start met het schrijven van boekreviews van boeken gebaseerd of gerelateerd aan Een cursus in wonderen, kwam ook meteen de gedachte om over dit boek een review te schrijven. Vooral omdat ik denk dat dit boek ook voor andere studenten kan bijdragen tot een versnelde afbraak van nog aanwezige 'kritische' blokkades. Alleen wordt de Nederlandse vertaling van het boek niet meer officieel uitgegeven. Wel is via Apple iBooks de herziene versie van dit boek, dat in 2008 verscheen, nog steeds beschikbaar. Om deze reden richt deze review zich dus op deze Engelse uitgave. Mocht dat dan toch weer een blokkade geven. Kijk dan gewoon even via Google of je nog ergens een versie van Het verhaal achter Een cursus in wonderen, kopen kunt.


Understanding A Course in Miracles: The History, Message, and Legacy of a Spiritual Path for today, is zoals D. Patrick zelf in zijn introductie schrijft, een substantieel gereviseerde versie van zijn eerdere boek, The Complete Story of the Course: The History, the People, and the Controversie Behind "A Course in Miracles" uit 1997.

 

Deze substantiële revisie was volgens D. Patrick noodzakelijk, omdat hij 10 jaar later zichzelf niet meer ziet als journalist met een buitenstaanders status. Inmiddels is D. Patrick actief betrokken bij diverse Cursus organisaties, is hij de uitgever geworden van het boek: De verdwijning van het Universum van Gary Renard en is hij al veelvuldig spreker geweest bij Cursus conferenties. Ondanks dat D. Patrick zich zelf dus niet meer als buitenstaander ziet, geeft dit boek toch nog steeds een feitelijk en overzichtelijk inzicht in de oorsprong van de Cursus. Maar dit boek geeft nu ook inzicht in de basis principes van Een cursus in Wonderen. Een toevoeging die niet alleen wordt gevuld vanuit D. Patrick's eigen ervaringen, maar zich ook vult door toevoegingen van studenten en prominente leraren.

 

Het onderdeel met kritische reacties op de Cursus is nog steeds aanwezig en ook nog verder uitgebreid. Het bevat nu zelfs een kritisch commentaar dat is gegeven door een Nederlandse hoogleraar. Daarnaast valt ook kritiek te lezen van gewezen Cursus studenten. Juist de breedte van de kritiek die D. Patrick in dit boek aan de orde stelt maakt het voor mij mogelijk om de dialoog met de vele innerlijke critici aan te gaan. Daarbij blijf ik - net als D. Patrick - oordeel loos, waardoor het merendeel van deze critici uiteindelijk het veld ruimen.

 

Dit boek bevat nu tevens een bijlage waarin Richard Smoley een analyse maakt van de verschillende - in omloop zijnde - edities van Een cursus in wonderen. Er ontstaat nog wel eens roering onder Cursusstudent over de vraag of de officiële versie van Een cursus in wonderen niet teveel is aangepast. Richard Smoley geeft in zijn analyse zicht op de voornaamste aanpassingen die zijn doorgevoerd. Voor mij, maar ook voor D. Patrick toont deze analyse meer dan voldoende aan dat de essentiële inhoud van de Cursus met het doorvoeren van deze wijzingen, niet ter discussie staat. Ook dit discussie punt, waar het ego graag gebruik van maakt, kan zo dus worden gestild.


D. Patrick Miller hoopt dat dit gereviseerde boek nog vele jaren dienst kan doen als populaire referentie bron van Een cursus in wonderen. Ik durf gerust te stellen dat dit boek gezien zijn inhoud, voor een groot deel tijdloos is en dus ook tot in de lengte der tijd bij kan dragen aan de ontwikkeling van Cursus studenten.

 

Natuurlijk kan de in dit boek getoonde kritiek voor een enkeling misschien aanleiding zijn om het Cursus boek meteen te verbranden. Maar uit eigen ervaring is mijn verwachting toch vooral dat dit boek bij vele studenten zorgt voor een gestrekt vertrouwen en een aanzienlijke groei van de bereidheid om de Cursus ook echt te doen. Een verwachting die ten volle wordt gevoed door de afsluitende paragraaf van dit boek:

 

Finally, perhaps the one quality of the Course I find most remarkable is its uncanny provision of a "presence" that I can only describe as wise companionship. Even though it is just a book, I often find myself regarding my copy of the Course as almost a living thing that might at any moment speak to me - no doubt with the same calm authority with which its Voice once silently requested of Helen Schucman, "Please take notes."

Considering how aggravating the Course can be at times, this sense of companionship is all the more uncanny. Yet it is merely the fulfillment of a promise that A Course in Miracles explicitly extends at the close of its workbook of daily lessons:

Als laatste, misschien wel die éne kwaliteit van de Cursus die ik het meest opmerkelijk vind, is dat hij op mysterieuze wijze voorziet in een "aanwezigheid", die ik alleen maar kan omschrijven als een wijs gezelschap. Ondanks dat dit maar een boek is, bemerk ik dat ik mijn versie van de Cursus soms zie als een bijna levend iets, dat zomaar op enig moment tot mij zou kunnen spreken - zonder twijfel met die zelfde kalme autoriteit waarmee haar Stem ooit in stilte aan Helen Schucman verzocht "om aantekeningen te maken'.

In ogenschouw nemend hoe tergend de Cursus op sommige momenten kan zijn, is dit gevoel van gezelschap des te meer mysterieus.Toch is dit slechts de vervulling van een toezegging die Een Cursus in Wonderen toevoegt aan het eind van het werkboek met haar dagelijkse lessen:


 

Deze cursus is een begin, niet een einde. Je Vriend gaat met jou mee. Je bent niet alleen. Niemand die een beroep op Hem doet, doet dat tevergeefs. Wat jou ook kwelt, wees ervan overtuigd dat Hij het antwoord heeft en het jou graag wil geven, als jij je eenvoudig tot Hem wendt en Hem erom vraagt. Hij zal jou geen van de antwoorden onthouden die je nodig hebt voor al wat jou lijkt te kwellen. Hij kent de manier om alle problemen op te lossen en alle twijfels weg te nemen. Zijn zekerheid is de jouwe. Je hoeft Hem die slechts te vragen en ze zal jou worden geschonken......

 

Je gaat niet alleen. Gods engelen zweven dichtbij en overal om jou heen. Zijn Liefde omringt jou, en wees hiervan overtuigd: ik zal jou nooit zonder troost achterlaten.

 

W.Nw.1-6

 

Ronald van Gigch